skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Highly chemoselective metal-free reduction of phosphine oxides to phosphines.(Report)

Yuehui Li ; Liang - Qiu Lu ; Das, Shoubhik ; Pisiewicz, Sabine ; Junge, Kathrin ; Beller, Matthias

Journal of the American Chemical Society, Nov 7, 2012, Vol.134(44), p.18325-18329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...