skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of the surface roughness on interfacial properties of carbon fibers reinforced epoxy resin composites

Song, Wei ; Gu, Aijuan ; Liang, Guozheng ; Yuan, Li

Applied Surface Science, 15 February 2011, Vol.257(9), pp.4069-4074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2010.11.177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...