skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relationships among physical properties as indicators of high temperature deformation or post-shock thermal annealing in ordinary chondrites

Friedrich, Jon M. ; Ruzicka, Alex ; Macke, Robert J. ; Thostenson, James O. ; Rudolph, Rebecca A. ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S.

Geochimica et Cosmochimica Acta, 15 April 2017, Vol.203, pp.157-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; DOI: 10.1016/j.gca.2016.12.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...