skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enriching UsiXML language to support awareness requirements

Figueroa-Martinez, Jose ; López-Jaquero, Víctor ; Gutiérrez Vela, Francisco Luis ; González, Pascual

Science of Computer Programming, 1 November 2013, Vol.78(11), pp.2259-2267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2012.09.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...