skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating the USFS State and Private Forestry Redesign: A first look at policy implications

Cox, Michael ; Mincey, Sarah ; Ruseva, Tatyana ; Villamayor - Tomas, Sergio ; Fischer, Burney

Ecological Economics, Jan, 2013, Vol.85, p.35(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...