skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Product lifecycle management in design and engineering education: International perspectives

Fielding, Emanuela A. S. ; Mccardle, John ; Eynard, Benoit ; Hartman, Nathan ; Fraser, Alister S.

DOI: 10.1177/1063293X13520316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...