skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Klusters, NeuroScope, NDManager: A free software suite for neurophysiological data processing and visualization

Hazan, Lynn ; Zugaro, Michaël ; Buzsáki, György

Journal of Neuroscience Methods, 15 September 2006, Vol.155(2), pp.207-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0270 ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2006.01.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...