skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Past and future of software architectures for context-aware systems: A systematic mapping study

Roda, Cristina ; Navarro, Elena ; Zdun, Uwe ; López-Jaquero, Víctor ; Simhandl, Georg

The Journal of Systems & Software, December 2018, Vol.146, pp.310-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2018.09.074

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...