skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lessons Learned in Designing Ubiquitous Augmented Reality User Interfaces

Sandor, Christian ; Klinker, Gudrun

Emerging Technologies of Augmented Reality, Chapter 11, pp.218-235

ISBN: 9781599040660 ; DOI: 10.4018/978-1-59904-066-0.ch011

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...