skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multivariate geostatistical analysis and source identification of heavy metals in the sediment of Poyang Lake in China

Dai, Lijun ; Wang, Lingqing ; Li, Lianfang ; Liang, Tao ; Zhang, Yongyong ; Ma, Chuanxin ; Xing, Baoshan

Science of the Total Environment, 15 April 2018, Vol.621, pp.1433-1444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.085

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...