skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Technology adoption, training and productivity performance

Boothby, Daniel ; Dufour, Anik ; Tang, Jianmin

Research Policy, 2010, Vol.39(5), pp.650-661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; DOI: 10.1016/j.respol.2010.02.011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...