skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tradable immigration quotas

Fernández-Huertas Moraga, Jesús ; Rapoport, Hillel

Journal of Public Economics, July 2014, Vol.115, pp.94-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2014.04.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...