skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Change of PCBs and forms of heavy metals in sewage sludge during thermophilic anaerobic digestion

Dąbrowska, Lidia ; Rosińska, Agata

Chemosphere, June 2012, Vol.88(2), pp.168-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2012.02.073

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...