skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vaporization of heavy metals during thermal treatment of model solid waste in a fluidized bed incinerator

Yu, Jie ; Sun, Lushi ; Xiang, Jun ; Hu, Song ; Su, Sheng ; Qiu, Jianrong

Chemosphere, March 2012, Vol.86(11), pp.1122-1126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2011.12.010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...