skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corrosion protection products as a source of bisphenol A and toxicity to the aquatic environment

Vermeirssen, Etiënne L.M. ; Dietschweiler, Conrad ; Werner, Inge ; Burkhardt, Michael

Water Research, 15 October 2017, Vol.123, pp.586-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2017.07.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...