skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distribution, enrichment and source of heavy metals in Rizhao offshore area, southeast Shandong Province

Song, Hongying ; Liu, Jinqing ; Yin, Ping ; Zhang, Yong

Marine Pollution Bulletin, 30 June 2017, Vol.119(2), pp.175-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.04.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...