skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heterobimetallic complexes of lanthanide and lithium metals with dianionic guanidinate ligands: Syntheses, structures and catalytic activity for amidation of aldehydes with amines

Qian, Cunwei ; Zhang, Xingmin ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Organometallic Chemistry, 2010, Vol.695(5), pp.747-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2009.12.010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...