skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mono(amidinate) rare earth metal bis(alkyl) complexes: Synthesis, structure and their activity for l-lactide polymerization

Luo, Yunjie ; Wang, Xiulian ; Chen, Jue ; Luo, Chengcai ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming

Journal of Organometallic Chemistry, 2009, Vol.694(9), pp.1289-1296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2008.12.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...