skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Street-level diplomacy? Communicative and adaptive work at the front line of implementing public health policies in primary care

Gale, Nicola ; Dowswell, George ; Greenfield, Sheila ; Marshall, Tom

Social Science & Medicine, March 2017, Vol.177, pp.9-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.01.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...