skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Body language: The interplay between positional behavior and gestural signaling in the genus Pan and its implications for language evolution

Smith, Lindsey W. ; Delgado, Roberto A.

American Journal of Physical Anthropology, August 2015, Vol.157(4), pp.592-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9483 ; E-ISSN: 1096-8644 ; DOI: 10.1002/ajpa.22751

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...