skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Facile template-free fabrication of iron manganese bimetal oxides nanospheres with excellent capability for heavy metals removal

Wen, Zhipan ; Zhang, Yalei ; Guo, Sheng ; Chen, Rong

Journal of Colloid And Interface Science, 15 January 2017, Vol.486, pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2016.09.026

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...