skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of polyurethane foams for the removal of the Direct Red 80 and Reactive Blue 21 dyes in aqueous medium

de Jesus Da Silveira Neta, Julieta ; Costa Moreira, Guilherme ; Da Silva, Carlos Juliano ; Reis, César ; Reis, Efraim Lázaro

Desalination, 17 October 2011, Vol.281, pp.55-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2011.07.041

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...