skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modelling of quasi-static adiabatic bubble formation, growth and detachment for low Bond numbers

Lesage, Frédéric J. ; Cotton, James S. ; Robinson, Anthony J.

Chemical Engineering Science, 18 December 2013, Vol.104, pp.742-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2509 ; DOI: 10.1016/j.ces.2013.10.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...