skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Specific Effects of Dietary Methylmercury and Inorganic Mercury in Zebrafish (Danio rerio) Determined by Genetic, Histological, and Metallothionein Responses

Gentès, Sophie ; Maury-Brachet, R ; Feng, C ; Pedrero, Zoyne ; Tessier, Emmanuel ; Legeay, A ; Mesmer-Dudons, N ; Baudrimont, M ; Maurice, L ; Amouroux, David ; Gonzalez, P; Blanc, Sylvie (Editor)

Environmental Science and Technology, 2015, Vol.49(24), pp.14560--14569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-936X ; E-ISSN: 1520-5851 ; DOI: 10.1021/acs.est.5b03586

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...