skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Piloting a perfectionism intervention for pre-adolescent children

Fairweather-Schmidt, A. Kate ; Wade, Tracey D.

Behaviour Research and Therapy, October 2015, Vol.73, pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-7967 ; DOI: 10.1016/j.brat.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...