skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using knowledge structures to redesign an instructor–operator station

Branaghan, Russell J. ; Covas-Smith, Christine M. ; Jackson, Kenneth D. ; Eidman, Craig

Applied Ergonomics, 2011, Vol.42(6), pp.934-940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2011.03.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...