skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rational Secret Sharing with Honest Players over an Asynchronous Channel

Moses Jr, William K ; Pandu Rangan, C; Wyld, David C (Editor) ; Wozniak, Michal (Editor) ; Chaki, Nabendu (Editor) ; Meghanathan, Natarajan (Editor) ; Nagamalai, Dhinaharan (Editor)

Communications in Computer and Information Science, Advances in Network Security and Applications: 4th International Conference, CNSA 2011, Chennai, India, July 15-17, 2011, pp.414-426

ISBN: 9783642225390 ; ISBN: 364222539X ; E-ISBN: 9783642225406 ; E-ISBN: 3642225403 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22540-6_40

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...