skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High crystalline quality single crystal chemical vapour deposition diamond

Martineau, P M ; Gaukroger, M P ; Guy, K B ; Lawson, S C ; Twitchen, D J ; Friel, I ; Hansen, J O ; Summerton, G C ; Addison, T P G ; Burns, R

Journal of Physics: Condensed Matter, 2009, Vol.21(36), p.364205 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8984 ; E-ISSN: 1361-648X ; DOI: 10.1088/0953-8984/21/36/364205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...