skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Considerations for the resource nationalism debate: a plausible way forward for mining taxation in South Africa

Cawood, F.T ; Oshokoya, O.P

Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 01 January 2013, Vol.113(1), pp.53-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2411-9717

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...