skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International best practice and resource nationalism: the International Bar Association's model mine development agreement¹

Leon, P.S.G

Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 01 July 2011, Vol.111(7), pp.517-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2411-9717

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...