skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metals uptake by live yeast and heat-modified yeast residue

Labuto, Geórgia ; Trama, Bianca ; Gueller, Geison Castro Da Silveira ; Guarnieri, Bruna de Souza ; Silva, Fernando Vitorino Da ; Collazo, Roberta

Revista Ambiente & Água, 01 September 2015, Vol.10(3), pp.510-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-993X ; E-ISSN: 1980-993X ; DOI: 10.4136/ambi-agua.1577

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...