skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New HIV prevention methods: recognizing boundaries between individual autonomy and public policies

Grangeiro, Alexandre ; Kuchenbecker, Ricardo ; Veras, Maria Amélia

Revista Brasileira de Epidemiologia, 01 September 2015, Vol.18(suppl 1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1415-790X ; E-ISSN: 1980-5497 ; DOI: 10.1590/1809-4503201500050001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...