skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Autonomia e hierarquia em duas comunidades de escravos: Os casos George (Alabama, Estados Unidos, 1847) e Lino (Vassouras, Brasil, 1871)

Pereira De Carvalho, Fábio

Mundo Agrario: Revista de estudios rurales, 2013, Vol.13(26), p. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1515-5994

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...