skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ubiquitous Retailing Innovative Scenario: From the Fixed Point of Sale to the Flexible Ubiquitous Store

Pantano, Eleonora

Journal of technology management & innovation, 01 May 2013, Vol.8(2), pp.84-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-2724 ; E-ISSN: 0718-2724 ; DOI: 10.4067/S0718-27242013000200007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...