skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"Writ" y "Actio" en el Surgimiento y la Configuración del Proceso Civil Inglés Medieval

Pérez Ragone, Alvaro J

Revista de estudios histórico-jurídicos, January 2007, Issue 29, pp.333-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-5455 ; DOI: 10.4067/S0716-54552007000100008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...