skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Luis Merino, Rodrigo Torres, Cristián Guerra y Guillermo Marchant. Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855. El advenimiento de la modernidad en la cultura del país

García Arancibia, Fernando

Revista musical chilena, 01 June 2014, Vol.68(221), pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902014000100011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...