skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metals in wheat flour: comparative study and safety control

Tejera, Raquel L ; Luis, G ; González-Weller, Dailos ; Caballero, José M ; Gutiérrez, Ángel J ; Rubio, Carmen ; Hardisson, Arturo

Nutrición Hospitalaria, 01 April 2013, Vol.28(2), pp.506-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1699-5198 ; E-ISSN: 1699-5198 ; DOI: 10.3305/nh.2013.28.2.6287

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...