skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of melatonin supplementation on food and water intake in streptozotocin-diabetic and non-diabetic male Wistar rats

Montano, M. E ; Molpeceres, V ; Mauriz, J. L ; Garzo, E ; Cruz, I. B. M ; González, P ; Barrio, J. P

Nutrición Hospitalaria, 01 December 2010, Vol.25(6), pp.931-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1699-5198 ; E-ISSN: 1699-5198

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...