skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política juvenil: el caso de Baja California

Álvarez-Torres, Cheryl ; Monsiváis-Carrillo, Alejandro

Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 01 December 2015, Vol.60(225), pp.161-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1918 ; E-ISSN: 0185-1918

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...