skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia

Bareño-Dueñas, Sandra Milena

Cuadernos de Contabilidad, 01 July 2009, Vol.10(27), pp.341-357

ISSN: 0123-1472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...