skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CHARACTERIZATION OF THE ADSORPTION PROCESS ANALOGOUS PEPTIDES ON ALUMINA GEL

Trujillo, Mary ; Salazar, Luz Mary ; Valencia, Jesús

Revista Colombiana de Química, 01 December 2011, Vol.40(3), pp.391-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2804

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...