skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NOVEL FUROCARBAZOLE A LKALOIDS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ETHANOL EXTRACT FROM Zanthoxylum fagara (L.) Sargent

Macias V, Víctor E ; Coy B, Ericsson D ; Cuca, Luis E

Revista Colombiana de Química, 01 December 2010, Vol.39(3), pp.333-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2804

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...