skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electroremediation of heavy metals in sewage sludge

Elicker, C ; Sanches Filho, P. J ; Castagno, K. R. L

Brazilian Journal of Chemical Engineering, 01 June 2014, Vol.31(2), pp.365-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4383 ; DOI: 10.1590/0104-6632.20140312s00002394

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...