skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals in vegetables and potential risk for human health

Guerra, Fernando ; Trevizam, Anderson Ricardo ; Muraoka, Takashi ; Marcante, Nericlenes Chaves ; Canniatti-Brazaca, Solange Guidolin

Scientia Agricola, 01 February 2012, Vol.69(1), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-992X ; E-ISSN: 1678-992X ; DOI: 10.1590/S0103-90162012000100008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...