skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DOMESTICAÇÃO E DOMESTICIDADE: A Construção das Exclusões

Duarte, Adriano Luiz

Tempo Social, 01 December 1992, Vol.4(1-2), pp.183-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1809-4554 ; E-ISSN: 1809-4554 ; DOI: 10.1590/ts.v4i1/2.84936

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...