skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Including migrant populations in health impact assessments

Miramontes, Lara ; Pottie, Kevin ; Jandu, Maria Benkhalti ; Welch, Vivian ; Miller, Keith ; James, Megan ; Roberts, Janet Hatcher

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2015, Vol.93(12), pp.888-889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.142315

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...