skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Global Drug Facility as an intervention in the market for tuberculosis drugs

Arinaminpathy, Nimalan ; Cordier-Lassalle, Thierry ; Lunte, Kaspars ; Dye, Christopher

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2015, Vol.93(4), pp.237-248A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/0042-9686-bwho-93-04-237

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...