skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trends in caesarean delivery by country and wealth quintile: cross-sectional surveys in southern Asia and sub-Saharan Africa

Cavallaro, Francesca L ; Cresswell, Jenny A ; Franca, Giovanny VA ; Victora, Cesar G ; Barros, Aluisio JD ; Ronsmans, Carine

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2013, Vol.91(12), pp.914-922D [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.117598

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...