skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Methodological Approach to Theory-as-Data: Tracing the Development of Norbert Elias’s Theory of Established–Outsiders Relations

Sereva, Emilia

E-ISBN: 9781526487063 ; E-ISBN: 1526487063 ; DOI: 10.4135/9781526487063

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...