skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Discrimination on the basis of a criminal record in South Africa: Is having a criminal record an analogous ground?

Mujuzi, Jamil Ddamulira ; Tsweledi, Leruri Benjamin

International Journal of Discrimination and the Law, December 2014, Vol.14(4), pp.244-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-2291 ; E-ISSN: 2047-9468 ; DOI: 10.1177/1358229114554735

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...